Privacyverklaring

Privacystatement Brightstone Group B.V.

BrightStone Group B.V. neemt uw privacy zeer serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken conform de richtlijnen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Wij raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te
nemen.

In dit privacy statement licht Brightstone Group B.V. toe:

 • Wie is Brightstone Group B.V?

 • Wanneer is dit Privacy Statement van toepassing?

 • Wat zijn persoonsgegevens?

 • Welke persoonsgegevens worden door BrightStone Group B.V. verwerkt en met welkdoel?

 • Gebruik door derden

 • Bewaartermijnen

 • Op welke wijze beschermt BrightStone Group B.V. jouw persoonsgegevens?

 • Doorgifte binnen de EU/ EER

 • Doorgifte buiten de EU/ EER

 • Rechten van betrokkenen

 • Overdracht onderneming 
  Automatisch gegenereerde informatie 

 • Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij ze?

 • Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

 • Heb je nog vragen?

Wie is Brightstone Group B.V.

BrightStone Group B.V. is een consultancy en projectorganisatie en ondersteunt het senior
management van ondernemingen bij vraagstukken binnen de domeinen Finance, Risk, Data
en Compliance. BrightStone Group B.V. verzamelt de door u verstrekte persoonlijke
gegevens (persoonsgegevens) en gebruikt deze om u te helpen in contact te komen met
potentiële opdrachtgevers, zodat u gekoppeld kan worden aan één of meerdere opdrachten
(dienstverlening).

BrightStone Group B.V. is gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 59003154

BrightStone Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD UTRECHT
Telefoon: +31 (0)85 0716303
Mail: info@brightstonegroup.nl
Website: www.brightstonegroup.nl

Wanneer is dit Privacy statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle gegevens die BrightStone Group B.V.
verzamelt en verwerkt van kandidaten, sollicitanten, opdrachtgevers, medewerkers en
gebruikers- en/of bezoekers van haar website, apps en andere diensten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon. Het zijn gegevens die iets zeggen of over die natuurlijke
persoon.

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands
naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers
zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid
worden ook als persoonsgegevens gezien.

Welke persoonsgegevens worden door BrightStone Group B.V. verwerkt en met welk doel?

Om gebruik te kunnen maken van de diensten BrightStone Group B.V. worden persoonlijke
gegevens opgeslagen en verwerkt. De persoonlijke gegevens die BrightStone Group B.V.
opslaat en verwerkt, zijn verkregen van de persoon via bijvoorbeeld een cv, een persoonlijk
gesprek, of zijn vastgelegd in een contract met BrightStone Group B.V. Een cv kan direct
ontvangen zijn, maar kan ook indirect verkregen zijn via bijvoorbeeld LinkedIn. Bij zowel het
direct als indirect ontvangen van persoonsgegevens vraagt BrightStone Group B.V. expliciet
om uw toestemming voor het verwerken en het bewaren van uw persoonsgegevens.

Verwerkingsdoeleinden
Brightstone Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende doeleinden:

 1. Doen van aanbiedingen, informatie uitwisseling t.b.v. dienstverlening.
 2. Beoordeling van de geschikt- en beschikbaarheid van werkzoekende/ kandidaat etc.
 3. Een goede zakelijke relatie te onderhouden
 4. Facturatie
 5. Dienstverlening verbeteren
 6. Om een overeenkomst af te sluiten, te administreren en uit te voeren en daarmee
  onze diensten aan u te verlenen;
 7. Om contact met u te onderhouden en uw vragen te kunnen beantwoorden;
 8. Om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
 9. BrightStone Group B.V. gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische
  doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en diensten.
  Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt, maar zullen altijd volledig zijn
  geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Verwerkingsgrondslagen
BrightStone Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van

de volgende grondslagen:
 1. De uitvoering van een overeenkomst
 2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 3. Gerechtvaardigd belang
 4. Uw toestemming

Categorieën van persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens verzamelt BrightStone Group B.V. van u;

Website bezoeker

 • IP adres / gegevens van apparaat waarop de website wordt bezocht.
 • Noodzakelijke en optionele cookies
 • Ingevulde gegevens in het contactformulier, etc.

LinkedIn gebruiker

 • Alle gegevens die openbaar zijn van een LinkedIn gebruiker, denkende aan voor- en
  achternaam, woonplaats, huidige functie en emailadres.

Werkzoekende of kanidaat

 • NAW, e-mail, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, geslacht
 • CV (opleidingen, werkervaring)
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die de werkzoekende of kandidaat met Brightstone Group B.V.
  heeft gedeeld.
 • Communicatie tussen werkzoekende of kandidaat en Brightstone Group B.V.

Gedetacheerde, tijdelijke werknemer en zelfstandige ondernemer

 • NAW, e-mail, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, geslacht
 • BSN
 • Bankrekeningnummer
 • Communicatie
 • CV (opleidingen, werkervaring)
 • Gegevens betreffende persoonsscreening
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die de gedetacheerde, tijdelijke medewerker of zelfstandige heeft
  gedeeld.

Zakelijke relatie

 • Zakelijke contactgegevens van opdrachtgevers, medewerkers van opdrachtgevers
  die bevoegd zijn om te vertegenwoordigen, leveranciers, referenten en verkopers.

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal BrightStone Group B.V. uw persoonsgegevens niet
aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het
toezenden van reclame). BrightStone Group B.V. kan uw gegevens wel verstrekken aan
derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten aan u en/of voor
zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch
gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan BrightStone Group B.V. uw
gegevens aan derden verstrekken indien BrightStone Group B.V. daartoe op basis van
wettelijke bepalingen verplicht is, BrightStone Group B.V. daartoe genoodzaakt is als gevolg
van een rechtszaak en/of in het geval dat BrightStone Group B.V. dat noodzakelijk acht ter
bescherming van haar eigen rechten.

Bewaartermijnen

BrightStone Group B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Bij het
vaststellen van de bewaartermijn van uw persoonsgegevens zal BrightStone Group B.V. een
belangenafweging maken tussen het verwerkingsdoel en de mogelijk gevolgen voor u.
Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke minimale- en maximale bewaartermijn.
Het zal dus per geval verschillen voor welke periode BrightStone Group B.V. uw
persoonsgegevens zal bewaren. Na het verstrijken van de bewaartermijn zal Brightstone
Group B.V. uw persoonsgegevens vernietigen. Brightstone Group B.V. zal de vernietiging
van uw persoonsgegevens zelf bewerkstelligen.

Op welke wijze beschermt BrightStone Group B.V. jouw persoonsgegevens?

 • BrightStone Group B.V. beschermt uw persoonsgegevens op een behoorlijke en
  zorgvuldige wijze, welke in overeenstemming is met de AVG wetgeving.
 • Bij het beveiligd uploaden van uw gegevens via de website stelt BrightStone Group B.V.
  als vereiste dat u de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Dit is het
  minimale dat u dient in te vullen zodat BrightStone Group B.V. diensten aan u kan
  verlenen. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter
  staat. Indien u ook de velden invult die niet verplicht zijn, dan kan onze dienstverlening
  beter op u worden afgestemd.
 • BrightStone Group B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelenom uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm vanonrechtmatige verwerking. Uw gegevens slaat BrightStone Group B.V. op in eenbeveiligde omgeving. Bij zeer gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeldpersoonsgegevens van een screening, zal BrightStone Group B.V. de gegevens opslaan op een extra beveiligde omgeving waar daartoe bevoegde personen vanBrightStone Group B.V. bij kunnen komen.

Doorgifte binnen de EU/ EER

Brightstone Group B.V. levert uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie/ Europese
Economische Ruimte aan derden ten behoeve van een persoonsscreening bij de aanstelling
van een nieuwe functie. Daarnaast levert BrightStone Group B.V. uw persoonsgegevens aan
Google Inc. voor het gebruik van Google Analytics. Meer hierover vindt u onder het kopje
‘wat zijn cookies en hoe gebruiken wij ze?’

Doorgifte buiten de EU/ EER

Uw persoonsgegevens zal door Brightstone Group B.V. niet worden doorgegeven aan
derden buiten de Europese Unie/ Europese Economische Ruimte.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft u recht om een beroep te doen op onderstaande verzoeken met
betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op data portabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage. Het recht om uw persoonsgegevens die BrightStone Group B.V.
  verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om uw persoonsgegevens die Brightstone
  Group B.V. verwerkt te wijzigen of aan te vullen.
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht op informatie en de manier waarop BrightStone Group B.V. uw
  persoonsgegevens verwerkt. Deze informatie vindt u in dit Privacy Statement.

Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van BrightStone Group B.V.
worden overgedragen aan een derde partij of dat BrightStone Group B.V. fuseert met een
derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens worden overgedragen. Indien
dat het geval is zal BrightStone Group B.V u daarover informeren.

Automatisch gegenereerde informatie

BrightStone Group B.V. verzamelt ook automatisch gegenereerde persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld over uw surfgedrag tijdens het gebruik van onze website en diensten. Deze
informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk
maakt uw computer te herkennen), de datum van het invullen van de persoonsgegevens, en
“cookies”. Voor zover wij deze informatie gebruiken, is het altijd geanonimiseerd.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij ze?

Bij het bezoeken van onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser
worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server
naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer
naar onze server teruggestuurd worden. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op
de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de
bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. In de cookies wordt informatie
opgeslagen (zoals de instellingen van uw computer, door uw aangegeven voorkeuren en de
tips en discussies waarop u bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de website te
vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens
of andere persoonsgegevens. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het
beste uw browser instructies of de helpfunctie van uw browser raadplegen.


Onze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om
de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres)
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over
de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden
met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden
de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met
andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door
in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van
deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de
wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

BrightStone Group B.V. evalueert en volgt de ontwikkelingen relevant voor haar privacy
beleid regelmatig. Daarom kan dit Privacy Statement wijzigen. Deze wijzigingen worden
bekend gemaakt op onze website.

Heb je nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy Statement of indien u een verzoek wilt indienen
om uw privacy rechten uit oefenen, dan kunt u een e-mail sturen aan
info@brightstonegroup.nl
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens
van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Er zal binnen één maand na ontvangst van uw email worden gereageerd op uw vraag of
verzoek. Daarin zullen wij aangeven op welke wijze wij gevolg hebben gegeven (of gaan
geven) aan uw verzoek. Afhankelijk van de ingewikkeldheid en aantal verzoeken kan deze
termijn nogmaals binnen twee maanden worden verlengd. Ook hierover zullen wij je binnen
één maand na ontvangst informeren.

Karien Bos – Utrecht, 30 januari 2020

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze, zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'. Op het moment dat deze cookies geaccepteerd worden, ga je ermee akkoord dat we informatie voor marketingdoeleinden opslaan
Accepteer cookiesCookie instellingenPrivacy statement