Compliance

De wet- en regelgeving in ons land kent veel veranderingen. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en waar moet u precies aan voldoen? De complexiteit neemt toe, daar zijn we ons allemaal van bewust. Onze specialisten in compliance-advies hebben veel relevante ervaring en zijn altijd up to date. Zij kunnen u dus optimaal ontzorgen, u beschikt snel over alle benodigde actuele kennis.

Doeltreffend

Compliance kent vele facetten en BrightStone Group is breed inzetbaar. Wij denken mee én helpen u verder. Ons compliance-advies is doeltreffend, waarbij we ons altijd proactief opstellen. Wij zien erop toe dat de regels worden nageleefd binnen de daarvoor gestelde termijn. Belangrijk, want zo blijft uw goede reputatie behouden.

Advies

Staat er een project onder druk? BrightStone Group haakt graag aan en zorgt voor een goede en snelle afronding. 

Wij gaan altijd voor de beste adviezen en oplossingen. Wij staan garant voor een doeltreffende eerste- en tweedelijns compliance-ondersteuning. Denk hierbij dus ook aan KYC en CDD. Een goed uitgevoerd Know Your Customer- en/of Customer Due Diligence-proces resulteert immers in een op het risicoprofiel van de cliënt afgestemde beleggingsportefeuille voor een gecontroleerde en geverifieerde cliënt.

Eén van de aspecten waarin wij gespecialiseerd zijn is compliance-advies rondom de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. Maar er is meer. Awareness, cultuur en draagvlak zijn minstens zo belangrijk. Wij denken graag met u mee.

Regulatory Compliance

Ons compliance advies bestaat uit de volgende expertises:

De Nederlandse Bank houdt toezicht binnen de financiële sector om de financiële stabiliteit en het vertrouwen te waarborgen. Een onderdeel van dit toezicht is het integriteitstoezicht wat is gericht op een schone en integere financiële sector. Het toezicht van de DNB richt zich dan ook op de bestrijding van Financieel Economische Criminaliteit (FEC).

Recent heeft de DNB Financieel Economische Criminaliteit als één van de zes grootste risico’s en uitdagingen voor de financiële sector voor komend jaren geïdentificeerd. Daarom is binnen de Visie op Toezicht 2018 van de DNB financieel economische criminaliteit één van de speerpunten voor 2018-2022. De DNB is van mening dat de beheersing van integriteitsrisico’s, zoals het voorkomen van het (onbedoeld) faciliteren van witwassen, het financieren van terrorisme en overtredingen van de sanctiewetgeving, beter kan en moet. Hiervoor is komend jaar aanhoudende aandacht en toezicht noodzakelijk.

Verantwoordelijkheid

DNB stuurt erop dat financiële instellingen vooral zelf verantwoordelijkheid nemen voor het waarborgen van een integere bedrijfsvoering en het voorkomen van betrokkenheid bij financieel economische criminaliteit. De wet vraagt op dit gebied van instellingen dat zij beleid, processen en procedures inrichten waarmee zij in staat zijn om tijdig financieel economische criminaliteit te identificeren en andere integriteitsrisico’s kunnen beheersen. Hierbij moeten instellingen vooral in staat zijn te voorkomen dat criminelen geld kunnen witwassen, terroristen en gesanctioneerde entiteiten de beschikking krijgen over financiële middelen en dat personen kunnen profiteren van corrupte praktijken.

Toezicht

De DNB ziet dat er binnen de financiële sector de laatste jaren sprake is van verbetering, maar stelt ook dat sector-breed nog veel inspanning nodig zal zijn. Om deze verbeterslag te maken, zijn zij binnen de bancaire sector in voortdurende dialoog met verschillende instellingen. Buiten de bancaire sector zal het toezicht naar verwachting gedurende 2018-2022 verder worden opgeschaald.

BrightStone Group

Als BrightStone Group hebben wij een bewezen trackrecord binnen het Financieel Economische Criminaliteit domein. Wij zijn in staat om naast het vervullen van tijdelijke capaciteitsvraagstukken, ook de dialoog aan te gaan met onze klanten als kennispartner. Zo vervullen wij complexe consultancy opdrachten en zijn wij betrokken bij het volledig invullen en managen van projecten binnen het FEC-domein. Daarnaast staan wij in nauw contact met de DNB en AFM waardoor wij altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

In de afgelopen jaren heeft de trustsector nog meer dan voorheen onder het vergrootglas gelegen. Verschillende incidenten waaronder de ‘Panama Papers’, hebben ertoe geleid dat de Parlementaire ondervraging commissie meerdere deskundigen en getuigen heeft gehoord. Daarnaast is ook de DNB gehoord. De DNB heeft tijdens deze ondervraging haar zorgen geuit over de trustsector. De DNB stelt dat ondanks haar toezichtinspanningen, er nog teveel problemen spelen binnen de trust sector. Ook heeft de DNB gepleit voor meer mogelijkheden tot het intrekken van vergunningen en andere toezicht-interventies. Zodoende zullen trustkantoren die niet aan de aangescherpte regelgeving kunnen of willen voldoen langzaam van het toneel verdwijnen.

WTT2018

De Wet Toezicht Trustkantoren 2018 (WTT2018) zal leiden tot een toenemende regulering van de trust sector. De belangrijkste wijzigingen binnen de WTT2018 hebben betrekking op de aandacht die binnen de sector moet komen voor de uitvoering van de poortwachtersfunctie, het cliëntenonderzoek en de integriteit. Momenteel is het onderzoek dat trustkantoren naar hun cliënten uitvoeren vaak nog onvoldoende. Zij zullen zich meer moeten inspannen om hun klanten beter te leren kennen en zodoende te voorkomen dat de dienstverlening gebruikt wordt voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme. Om dit te bereiken, zal er op verschillende vlakken een professionaliseringsslag moeten plaatsvinden. Trustkantoren zullen in de rol van poortwachter dan ook uitgebreider onderzoek moeten doen naar de beweegredenen van cliënten en waarom zij toegang willen tot ons financiële stelsel.

Naast dat een gedegen onderzoek moet komen naar de integriteit van cliënten, is ook de integriteit binnen het trustkantoor zelf van belang. De normen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering die voortvloeien uit de Wet Financieel Toezicht gaan dan ook voor de trustsector gelden.

Toezicht

De DNB stelt derhalve dat zij haar risico-gebaseerde toezichtaanpak op de trustsector zal intensiveren en dat dit merkbaar zal zijn voor alle trustkantoren. Naast dat de DNB instelling specifiek toezicht zal toepassen met betrekking tot de activiteiten van trustkantoren, maakt dit toezicht ook onderdeel uit van de sector-overstijgende prioriteiten. In het bijzonder zullen er onderzoeken worden gedaan in het kader van financieel economische criminaliteit, terrorismefinanciering en de Sanctiewet 1977.

Voor wie geldt de WTT2018?

De WTT is van toepassing op alle trustkantoren. De WTT2018 is ook relevant voor financiële tegenpartijen zoals, banken, verzekeraars, herverzekeraars, pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen en beleggingsinstellingen.

BrightStone Group

Bent u al voorbereid op de wijzigingen die de WTT2018 met zich meebrengen? Wellicht heeft u momenteel te weinig kennis of capaciteit en wilt u graag in control komen? BrightStone Group is u graag van dienst. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

De Systematische Integriteit Risico Analyse (SIRA) van financiële instellingen is de basis voor het waarborgen van een integere bedrijfsvorming en het voorkomen van betrokkenheid bij financieel-economische criminaliteit. De Nederlandse Bank (DNB) verwacht van financiële instellingen dat zij op basis van de geïdentificeerde risico’s beleid opstellen en doeltreffende maatregelen nemen om deze risico’s te mitigeren en controleren. Een effectieve en doeltreffende SIRA draagt hier volgens de DNB aan bij.

In het verleden heeft De Nederlandse Bank meermaals onderzoek gedaan naar de SIRA. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de vertaling van de SIRA naar de praktijk niet altijd voldoende is. De DNB is van mening dat de SIRA momenteel nog onvoldoende benut wordt voor de daadwerkelijke afweging en beheersing van integriteitsrisico’s. Nog te vaak stelt de DNB vast dat er een discrepantie tussen de opzet van de SIRA enerzijds en de invulling van een integere bedrijfsvoering en de poortwachtersfunctie anderzijds.

Toezicht op de SIRA

Gedurende de tweede helft van 2016 heeft de DNB onderzoek gedaan naar de inhoud van verschillende SIRA’s en de werking hiervan in de praktijk. Dit onderzoek heeft er onder andere toe geleid dat er verdere guidance is uitgebracht omtrent de ‘’integrity risk appetite’’.

Afgelopen jaar (2017) zijn er door de DNB vier onderzoeken gestart naar de SIRA van verschillende (financiële) instellingen. Binnen deze onderzoeken heeft de DNB vanuit verschillende perspectieven gekeken naar het gebruik, de werking en het beheersing beleid van de SIRA. Deze vier onderzoeken hadden als voornaamste doel om nader in kaart te brengen in hoeverre de SIRA leidt tot een correcte risicoafweging en een passend beheersingsbeleid.

Om dit verder in kaart te brengen heeft de DNB onderzoek gedaan naar de doorwerking van de risicoanalyse bij:

  • de integriteitscultuur bij banken, verzekeraars en trustkantoren voor zover zij te maken hebben met ingrijpende organisatorische veranderingen;
  • de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit onderzoek is gedaan bij een selectie van banken;
  • de initiatieven op het gebied van fintech bij banken en betaalinstellingen (voortvloeiend uit de aanstaande PSDII);
  • de beheersing van het risico op belangenverstrengeling bij een selectie van pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Toezichtfocus 2018

In 2018 doet de DNB nader onderzoek naar de invulling van de SIRA in de praktijk. De DNB toetst hiermee hoe (financiële) instellingen de uitkomsten van de SIRA laten doorwerken naar de praktijk. Hierbij zal worden gekeken naar zowel de risicoafweging als de getroffen beheersmaatregelen. De focus van de DNB zal vooral komen te liggen op de belangrijkste risico’s die samenhangen met het unieke profiel van de geselecteerde instellingen.

Bovengenoemd onderzoek zal zich nadrukkelijk richten op alle onder toezicht staande sectoren en op basis van de verschillende risicoprofielen zal de DNB per sector bepalen welke risico’s en welke financiële instellingen bij het onderzoek worden betrokken. Naast een onderzoek naar de documentatie omtrent de SIRA is de DNB ook voornemens om ‘on sight’ onderzoek uit te gaan voeren naar de feitelijke werking van het beheersingskader.

Meer weten over SIRA of zaken die hiermee verband houden? BrightStone Group denkt graag met u mee. Neem gerust contact met ons op.

Enige tijd geleden heeft de Europese Commissie de vierde richtlijn omtrent anti-witwassen en terrorisme financiering (AMLD4) goedgekeurd. De AMLD4 is voor een groot deel geïnspireerd op de aanbevelingen en verbeterpunten van de Financial Action Task Force (FATF).

De invoering van de vierde anti-witwasrichtlijn zal gevolgen hebben voor de wet- en regelgeving waar (financiële) instellingen aan moeten voldoen. In het bijzonder zal dit gevolgen hebben voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Logischerwijs zal een gewijzigde invulling van de Wwft betekenen dat procedures en processen in de bedrijfsvoering van (financiële) instellingen opnieuw tegen het licht moeten worden houden.

Risicogebaseerde benadering

De basis voor een goede beheersing van alle witwas- en terrorismerisico’s is een compleet risico assessment. Vanuit AMLD4 is dit vereist voor de Europese Unie, de lidstaten (nationaal niveau) en op organisatieniveau.

De Anti Money Laundering wetgeving (AML) noemt het bovenstaande de ‘drie-taps-raket van risicobeheersing’. Deze risk based approach vereist dat iedere organisatie eerst naar de bron, namelijk de risico’s kijkt en vervolgens de juiste maatregelen treft om de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Dit risico assessment moet volgens de richtlijn gedocumenteerd, up-to-date en beschikbaar zijn voor een audit.

Aanscherping PEP en UBO

Het begrip Politically Exposed Persons (PEP) is verder uitgebreid. In de AMLD4 wordt de reikwijdte van het begrip PEP verder verruimd tot lokale PEP’s. Voor de AMLD4 kon worden volstaan met het identificeren van buitenlandse PEP’s welke woonachtig zijn buiten en binnen Nederland. Voor bedrijven heeft dit aanzienlijke gevolgen aangezien door deze verscherping het aantal PEP’s fors zal toenemen. Alle PEP’s zowel lokaal als internationaal zullen nu een verplichte en uitgebreide due dilligence moeten ondergaan, zonder uitzonderingen. Daarnaast zal in dit geval ook een onderzoek moeten worden gedaan naar de herkomst van het vermogen van deze PEP’s.

Eén van de belangrijkste wijzigingen naar aanleiding van de AMLD4 zal waarschijnlijk betrekking hebben op de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een rechtspersoon. Voorheen werd in de wet gedefinieerd dat alleen UBO’s die meer dan 25% van de aandelen bezitten voor identificatie en verificatie in aanmerking komen. Dit vereiste wordt onder de AMLD4 aangepast naar een minimumvoorschrift. Hierdoor kunnen mogelijk ook lagere percentages als basis dienen voor de kwalificatie van UBO’s.

UBO-register

Een andere grote verandering die het verdient om hier los behandeld te worden is de invoering van een ‘’UBO-register’’. De Financial Intelligence Unit (FIU) van elke lidstaat zal een register moeten bijhouden waarin alle UBO’s worden geregistreerd. Dit register kan dan onder ander door financiële ondernemingen worden geraadpleegd om UBO’s makkelijker in kaart te brengen. Welke vorm dit register exact aan gaat nemen en welke instellingen en instanties toegang hiertoe zullen hebben blijft nog wel de vraag. Het register zal in ieder geval toegankelijk zijn voor overheidsinstanties, FIU’s, meldingsplichtige instellingen en personen met een ander legitiem belang.

Uitbreiding reikwijdte Richtlijn

Daarnaast is de reikwijdte van de AML in AMLD4 verder uitgebreid. Eén van de meest ingrijpende wijzigingen is dat de gronddelicten voor witwassen worden uitgebreid met fiscale delicten. Dit betekent dat binnen de gehele EU fiscale misdrijven, net als bijvoorbeeld wapen- en drugshandel, ook worden gezien als een misdrijf waarmee crimineel vermogen gegeneerd kan worden dat kan worden witgewassen.

Tevens is het aantal meldingsplichtige instellingen die onder de anti-witwasrichtlijn vallen verder uitgebreid. Dit betreft onder andere de aanbieders van kansspelen en handelaren in zaken van grote waarde die cashbedragen accepteren van €10.000 (voorheen €15.000).

Sancties door toezichthouder(s)

De vernieuwde AMLD4 geeft toezichthouders meer mogelijkheden tot het sanctioneren van instellingen die zich niet aan de richtlijn houden. Indien CDD-vereisten meerdere keren niet zijn nageleefd kan de toezichthouder overgaan tot het opleggen van boetes die kunnen oplopen tot 1.000.000 euro. Voor financiële instellingen kan de boete oplopen tot 5.000.000 euro of 10% van de jaarlijkse omzet.

Bent u al voorbereid?

Heeft u al nagedacht over de gevolgen van AMLD4 voor uw organisatie? Of heeft u momenteel te weinig kennis of capaciteit en wilt u graag in control komen? BrightStone Group is u graag van dienst. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

De markt voor betaaldiensten is de laatste jaren in een hoog tempo aan het veranderen. Om deze reden is in 2016 de Europese betaalrichtlijn opnieuw onder de loep genomen. De Payment Service Directive 2 (PSD2) is dan ook een herziening van de eerdere Payment Services Directive uit 2007 (PSD1). Dit is een Europese richtlijn die het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven reguleert. Deze Europese regelgeving zal door elk EU-land opgenomen dienen te worden in de nationale wetgeving. Verder wordt de PSD2 ook nader uitgewerkt in technische normen en richtlijnen voor banken en andere bedrijven die betaaldiensten aanbieden.

Wat wordt er geregeld in PSD2

De PSD2 verplicht betaaldienstverleners om, als klanten hiervoor toestemming geven, de particuliere betaalrekening(en) toegankelijk te maken voor bedrijven. Indien deze bedrijven in het bezit zijn van de juiste vergunning kunnen klanten vervolgens ook via deze bedrijven betalingen doen. Concreet betekent dit dat wanneer een online aankoop wordt gedaan het bedrijf waar deze aankoop wordt gedaan direct een betaling kan doen zonder tussenkomst van of doorverwijzing naar een bank. Hierdoor wordt informatie omtrent betaalrekeningen inzichtelijk voor derden partijen. Een vanzelfsprekend gevolg is dat de identificatie van de rekeninghouder, de veiligheid van de transactie en de bewaking van de privacy van de rekeninghouder onderworpen gaan worden aan stringentere regelgeving.

Vergunning PSD2

Betaaldienstverleners die momenteel beschikken over een PSD1 vergunning zullen moeten voldoen aan de nieuwe vereisten die worden gesteld door PSD2. Indien betaaldienstverleners de nieuwe diensten willen aanbieden zullen zij eveneens een vergunning moeten aanvragen. De DNB zal de huidige betaalinstellingen die onder de PSD1 een vergunning hebben actief informeren over de nadere vereisten die PSD2 stelt aan de bedrijfsvoering.

Toezicht PSD2

De DNB erkent dat de concurrentie binnen de markt voor betaaldiensten momenteel erg groot is. Hierdoor staan onder andere die winstmarges binnen deze markt erg onder druk. De grote groei die momenteel plaatsvindt binnen de betaaldiensten heeft ertoe geleid dat het toezicht verder is uitgebreid. De DNB kijkt hierbij voornamelijk naar hoe de systematische risico’s die betaalinstellingen lopen worden ingevuld en welke beheersmaatregelen hiervoor zijn genomen. Deze ontwikkeling is gedurende de tweede helft van 2017 gestart en zet in 2018 verder door. Daarnaast stuurt de DNB, net als binnen andere sectoren, op een periodiek overleg met de verschillende betaalinstellingen.

De European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) is een Europese regelgeving die ervoor zorgt dat handelen in Over The Counter (OTC) derivaten transparanter en veiliger wordt. De regelgeving heeft betrekking op alle derivatencontracten en op alle contractspartijen in een derivatencontract.

De EMIR is sinds 16 augustus 2012 van kracht en BrightStone Group kan u helpen compliant te zijn aan deze regelgeving. Meer weten? Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op.

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/EU General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Brightstone Group is, met het oog op deze nieuwe regels en als logische uitbreiding van haar eigen diensten op Finance, Risk, Data en Compliance, een zusteronderneming genaamd Lumen Group gestart die gespecialiseerd is in Privacy & Data Protection dienstverlening.

Hieronder staat beschreven wat Lumen Group biedt.

  • GDPR Consultancy: advieswerkzaamheden door onze consultants;
  • GDPR Project management en implementatie: beheer, coördinatie en/of toepassing van compliance door multidisciplinaire project teams;
  • GDPR Interim, werving & selectie: de beste Privacy & Data Protection professionals op basis van interimvaste dienst of abonnementsvorm. Ook voor een Functionaris Gegevensbescherming (FG’s en DPO’s).

GDPR onder de loep

GDPR is een nieuwe regelgeving inzake privacy en veiligheid van persoonlijke data zoals die geregeld werd door de Europese Commissie. De nieuwe data protectie zal belangrijke aanpassingen doorvoeren aan Europa’s privacy wetgeving. Het zal ook de verouderde Data Protectie Regel uit 1995 vervangen. De nieuwe wet is aangenomen om de burger meer macht te geven over zijn eigen data en hoe deze verwerkt en gebruikt worden.

Volgens de nieuwe regels hebben individuen straks het ‘recht om vergeten’ te worden, Dit betekent dat zij bedrijven kunnen vragen om hun data die niet langer meer nodig of correct is te wissen. Verder wil de regelgeving ook het wettelijke kader vereenvoudigen. Naast het recht om vergeten te worden, bevat de wetgeving ook middelen die gebruikers meer rechten geeft over hun eigen data. Er is echter een grijze zone over hoe dit in de realiteit uitgevoerd zal worden. Wetten rond de vrijheid van meningsuiting zullen er bijvoorbeeld voor zorgen dat ‘het recht om vergeten te worden’ niet geldt voor nieuwsberichten.

Boetes

De GDPR is dus goed voor consumenten, maar het kan u als organisatie flinke boetes opleveren als u niet compliant bent. Deze boetes kunnen lopen tot wel 4% van uw omzet of 20 miljoen euro – welke ook groter is. Voor de meeste bedrijven reden genoeg om zich te gaan verdiepen in de regelgeving en de wijze waarop ze met data omgaan.

Maximale zekerheid

Heeft u te weinig tijd en kennis voor GDPR of heeft u gewoon behoefte aan maximale zekerheid op dit vlak? Lumen Group is u graag van dienst. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Lumen Group.

CDD (Customer Due Diligence), oftewel KYC (Know Your Customer), is een onmisbaar onderdeel geworden van een integere bedrijfsvoering.

CDD-verplichtingen

Bepaalde instellingen zijn wettelijk verplicht om de identiteit van klanten vast te stellen en ongebruikelijke acties te melden. De CDD-verplichtingen zijn in Nederland verankerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet 1997 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het verschilt per instelling en onderneming of zij onder de Wwft of de Sanctiewet vallen.

Hoe ziet uw CDD-beleid eruit? Dit hangt af van of u onder de Sanctiewet of Wwft-wet valt. Het is ook mogelijk dat u zich aan beide wetten moet houden.

De Sanctiewet

De Sanctiewet is van toepassing op onder andere banken, verzekeraars, wisselinstellingen, pensioenfondsen, trustkantoren, leasemaatschappijen en casino’s. Valt u hieronder? Dan moet u uw relaties identificeren en passend actie ondernemen als deze relaties op een sanctielijst voorkomen. Het maken van een risicoschatting van bepaalde zakenpartners hoeft u, in tegenstelling tot bij de Wwft, niet te doen. De wet is complex en heeft veel eisen, maar de CDD en KYC consultants van BrightStone Group helpen u graag.

De Wwft-wet

Onder meer banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, administratiekantoren, accountants, belastingadviseurs, trustkantoren, advocaten, makelaars en notarissen vallen onder de Wwft-wet. Zij zijn vooral bezig met het maken van een goed onderbouwde risicoschatting van bepaalde relaties, op basis van identificatie, vaststelling van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ (UBO) en een screening op diverse risico’s. Deze wet moet ‘netjes’ zakendoen bevorderen en wordt door de overheid gezien als een belangrijk middel in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Ook met deze wetgeving zijn wij zeer vertrouwd, onze consultants staan u graag bij.

Minder risico’s, geen boetes?

BrightStone Group helpt ondernemingen en instellingen bij de inrichting van een gedegen CDD-beleid ter beheersing van integriteits- en reputatierisico’s en mogelijke boetes. Onze dienstverlening is dan ook gericht op een integere beleidsvoering, waarbij uw organisatie weet met wie u zaken doet.

Meer weten over onze CDD Compliance en/of KYC Compliance dienstverlening? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij praten u graag bij.

Managing Director

Contact met BrightStone Group

Vul in en word door een van onze collega’s zo spoedig mogelijk gebeld.

Contact Professional (primary)

Door te klikken op de button gaat u akkoord met ons privacy beleid.

Gerelateerde vacatures